Privacyverklaring

riklenaerts.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Neem gerust contact op indien je vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.riklenaerts.nl/
E-mail: contact@riklenaerts.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

riklenaerts.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam*
- E-mailadres*
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via formulieren op de website bijvoorbeeld screenshots*
- Locatiegegevens (dit zijn grove schattingen gebaseerd op jouw IP-adres)**
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (hoe vaak een pagina wordt bezocht etc.)**
- Internetbrowser en apparaat type **

* = via formulieren op de website of e-mail
** = via Google Analytics

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@riklenaerts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

riklenaerts.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- riklenaerts.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit doen we enkel door te kijken naar welke pagina’s er veel worden bezocht. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

riklenaerts.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. E-mails en ingevulde contactformulieren worden uiterlijk 90 dagen na versturen verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

riklenaerts.nl verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

riklenaerts.nl gebruikt functionele en analytische cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die riklenaerts.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door riklenaerts.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@riklenaerts.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. riklenaerts.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

riklenaerts.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@riklenaerts.nl.
riklenaerts.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Opgesteld: 11 november 2021
Laatst gewijzigd: 11 maart 2022 

Logo Rik Lenaerts